Služby

Špecializujeme sa na triedenie a opravy dielov vyrábaných najmä pre automobilový priemysel. Štandard našich služieb predstavuje:

 • Práca v súlade s dokumentáciou normy EN ISO 9001:2015
 • Dodržiavanie požiadaviek 5S
 • Koordinátor / líder pridelený na práce vo firme každého zákazníka
 • K dispozícii : 24h/365 dní v roku
 • Reakčný čas 30- 90 minút v závislosti od zákazníka
 • Dodržiavanie požiadaviek BOZP a PO
 • Kvalifikovaný personál
 • Vybavenie pracovníkov pracovným odevom, obuvou a pomôckami
 • Dodržiavanie požiadaviek normy TS 16949
 • Zasielanie raportov v elektronickej podobe (prípadne dostupnosť on-line)

 

Rozsah služieb

1. SORTING (sortovacie/ triediace a kontrolné práce)

Táto služba umožňuje na základe Inštrukcie práce oddeliť chybné diely od bezchybných, aby sa chybné diely nedostali na výrobnú linku alebo k odberateľovi. Práce sú vykonávané na špeciálnych pracoviskách resp. na linkách.

 • Práce zahŕňajú:
  • Vizuálne kontroly
  • Meranie dÍžok, hrúbok, špár a lícovania, odchýlok, uhlov, sily tlakom/ťahom, odporom
  • Kontrola deformácie hmatom
  • Kontrola funkčnosti
  • Kontrola sluchom
 • Triedenie súčiastok

  predstavuje vizuálnu kontrolu dielov, pri ktorých sa oddelia chybné diely od bezchybných, aby sa chybné diely nedostali na výrobnú linku alebo k odberateľovi.

 • Kontrola na výrobných linkách

  spočíva v selekcii dielov priamo na výrobnej linke v súlade s cyklom linky a podľa pracovného návodu.

 • Kontrola pomocou kontrolno-meracích zariadení

  počas výkonu činnosti využíva náš pracovník na kontrolu dielov kontrolno-meracie zariadenia ako sú šublery (posuvné meradlá), pravítka, kalibre.

2. REWORK – jedná sa o opravu a odstránenie nedostatkov na dieloch s cieľom zušľachtenia nekonformných produktov.

 • Oprava súčiastok

  v súlade s Inštrukciami práce pomocou potrebných náradí dochádza k oprave súčiastok tak, aby sa po vykonaní opravy mohli dané súčiastky vrátiť do obehu (výrobná linka, expedícia zákazníkovi).

3. CONTROL SHIPPING LEVEL II (CSL II) 

Služba zahŕňa dodatočnú kontrolu kvality výrobku. CSL I (kontrola prvého stupňa)  pokrýva 100% kontroly výrobku po výrobných procesoch vykonaných zamestnancami  dodávateľa. CSL II predstavuje dvojnásobnú kontrolu.
V prípade CSL II, CSL I naďalej platí a predstavuje dodatočnú kontrolu samostatného  druhu, ktorú vykonala certifikovaná triediaca spoločnosť.

4. REZIDENTÚRA/ENGINEERING

Komunikácia medzi klientom a dodávateľom je veľmi  dôležitá, neraz ju však sťažuje ich vzájomná vzdialenosť. Využitie služby Resident  Engineering umožňuje rýchlu reakciu a uľahčuje túto komunikáciu. Mať svojho  zástupcu u klienta je nenahraditeľnou pomocou v prípade potreby vyjasnenia  akýchkoľvek otázok. Služba predstavuje realizáciu dohľadu nad dodávkami dielov.  Zahŕňa monitoring, analýzu a pozorovanie dielov od momentu dodania finálnemu  zákazníkovi až po okamih montáže dielov do vozidla, reporting a podporu oddelenia  kvality v rámci firmy. Služba je realizovaná pravidelnou komunikáciou medzi  dodávateľom, IQS pracovníkom (rezidentom) a finálnym zákazníkom.

5. POMOCNÉ PRÁCE

Ide o vykonanie služieb (činností) ako napr. montáž, submontáž, práce na linkách, inventúry a iné práce podľa požiadaviek zákazníka.