O nás

International Quick Service Slovakia s.r.o.

je spoločnosť, ktorá poskytuje sortovacie služby, 100% vizuálnu kontrolu a opravu súčiastok pre výrobcov v rôznych odvetviach. Vznikla v roku 2003 v poľskom meste Gliwice a v roku 2004 bola otvorená pobočka pre Slovenskú republiku so sídlom v meste Partizánske. Následne sa v roku 2007 otvárala pobočka v Českej republike. V roku 2014 IQS Group otvorila svoju pobočku v Nemecku a od roku 2015 začína svoje pôsobenie v Srbskej republike.

Hlavným cieľom spoločnosti

je podpora výrobcov pri eliminovaní kvalitatívnych problémov. Nosným pilierom je poskytovanie služieb pre oblasť automotive (OEM, TIER I, TIER II). Svoju činnosť vykonávame aj pre výrobcov z rôznych odvetví priemyslu ako sú: metalurgia, zlievanie, vulkanizácia, textil, plasty a iné. Prácu vykonávame na miestach určených zákazníkom, prevažne vo firme zákazníka, ako aj u jeho odberateľov, v rôznych skladoch a podobne

Sme certifikovanou spoločnosťou

podľa integrovaného systému manažérstva kvality a pre jasnú a prehľadnú komunikáciu so svojimi klientmi pracujeme so štandardizovanými dokumentmi. Svojich zamestnancov si vyberáme podľa presne definovaných kritérií, v súlade s požiadavkami zákazníkov.   Pred prijatím do zamestnania musí uchádzač absolvovať vstupné testy (manuálny test zručnosti, test pozornosti) a samozrejme vstupné školenia (ISO, 5S, BOZP a PO a iné) pre splnenie najvyšších kvalitatívnych štandardov.

 

Rýchle reakcie, ľahké prispôsobenie sa potrebám zákazníka a flexibilita sú vlastnosti, vďaka ktorým sme získali dôveru našich zákazníkov. Naše služby už využilo viacej než 460 spoločností z celého sveta. 

 

 

VŠOEBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 01.10.2018

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNATIONAL QUICK SERVICE s.r.o.

 1. Uvedené podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých objednávok a zmlúv. Všetky zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach sú požadované v písomnej forme, inak nebudú uvedené zmeny platné.
 2. Objednávka bude platná až po tom, ako spoločnosť International Quick Service Slovakia s.r.o. obdrží objednávku, e-mailom, písomne, alebo po tom, ako International Quick Service Slovakia s.r.o. (ďalej IQS) začne realizáciu služby.
 3. Objednávateľ v objednávke musí presne uviesť : miesto výkonu práce, dátum začiatku práce, meno kontaktnej osoby, meno a číslo súčiastky/dielu, množstvo dielov/súčiastok, popis práce a zmeny. Objednávka musí byť podpísaná oprávnenou osobou. Za správnosť údajov uvedených v objednávke zodpovedá objednávateľ.
 4. Objednávka je ukončená v okamihu prijatia záverečného reportu, alebo po doručení písomného ukončenia.
 5. Konečné vyúčtovanie po dokončení objednávky bude účtované v súlade s cenníkom bez DPH.
 6. IQS si vyhradzuje všetky práva vykonať zmenu cenníka počas celej doby, pričom zmena musí byť oznámená minimálne 48 hodín pred začiatkom platnosti nového cenníka.
 7. Objednávateľ je povinný uskutočniť platbu v súlade s cenníkom bez DPH špecifikovaným samostatne pre každú objednávku.
 8. Reklamácie týkajúce sa hotových objednávok budú akceptované iba písomne do siedmych dní od vykonania služby. Vyrozumenie k sťažnosti bude uskutočnené do 3 pracovných dní. 
 9. IQS nenesie zodpovednosť za oneskorenia, ktoré neboli spôsobené jeho činnosťou, alebo inými faktormi.
 10. Faktúry sú splatné na 14. deň od dátumu vystavenia. Platby musia byť realizované bankovým prevodom.
 11. V prípade omeškania platby je objednávateľ povinný  po uplynutí lehoty splatnosti zaplatiť penále z omeškania podľa zákonom stanovenej sadzby.
 12. V prípade nereagovania na výzvu na úhradu postúpi IQS vec právnemu zástupcovi a objednávateľ bude povinný znášať náklady na právneho zástupcu a prípadné súdne trovy.
 13. IQS môže vyhotoviť faktúru za čiastočne zrealizovanú službu alebo na týždennej báze.
 14. V prípade 30 dňového oneskorenia platby po dátume splatnosti môže IQS zastaviť vykonávanie všetkých prác pre objednávateľa.
 15. Všetky zmluvy podliehajú slovenskej legislatíve. Všetky právne spory budú riešené súdom príslušných podľa sídla IQS.
 16. Objednávateľ udeľuje súhlas s uvedením názvu a loga spoločnosti v zoznamoch referencií IQS.