Kvalita

Aby sme sa stali dôveryhodnými partnermi a mohli rozšíriť spoluprácu s výrobcami súčiastok pre automobilový priemysel, rozhodli sme sa zaviesť v našej spoločnosti systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2015.

 • CERTIFIKÁT ISO

  → stiahnuť pdf súbor
 • ETICKÝ KÓDEX

  Dobré meno spoločnosti
  • Dobré meno našej spoločnosti záleží na nás samých
  • Imidž spoločnosti vytvárame v súlade s najvyššími etickými štandardmi
  • Prioritou je pre nás celkové dobro spoločnosti
  • Rešpektujeme pravidlá bezpečnosti v našom pracovnom prostredí
  Vzťahy so zákazníkmi a spolupracovníkmi
  • Nikdy nehovoríme, že nie je možné niečo zrealizovať. Vždy vynakladáme úsilie k nájdeniu lepšieho riešenia
  • Ak nie sme schopní dodržať dohodnutý termín, informujeme druhú stranu o oneskorení a jej príčine
  • Nikdy nenechávame otázky bez odpovedí
  • Úcta ku všetkým je pre nás prioritou
  • Všetko, čo robíme, je čestné a vždy v súlade so zákonmi
  Dôverné informácie
  • Všetko, čím sa zaoberáme, vyžaduje diskrétnosť a úctu k našim zákazníkom a ich vlastníctvu
  • Vlastníctvo našej spoločnosti nikdy nevyužívame pre súkromné účely
  Základné ustanovenia
  • Všetky konflikty záujmu hlásime priamemu nadriadenému
  • Všetci sme zodpovední za dodržiavanie tohto kódexu
  • Každý zamestnanec, ktorý disponuje informáciami o porušovaní tohto kódexu, je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti vedenie spoločnosti
  • Zamestnanci každým rokom záväzne potvrdzujú súhlas s týmto kódexom
 • POLITIKA KVALITY

  Firma International Quick Service poskytuje svoje služby pre výrobcov súčiastok v automobilovom priemysle, pričom je typickým nástrojom outsourcingu, aký používa náš zákazník.

  Nami poskytované služby spĺňajú individuálne potreby odberateľov a dynamické požiadavky rozvíjajúceho sa trhu.

 • Aby sme udržali a rozvíjali kvalitu našich služieb, stanovili sme si nasledujúce ciele:
  • Budovanie vzájomne výhodnej spolupráce na základe partnerstva v biznise
  • Rozoznávanie nových potrieb a požiadaviek našich zákazníkov a tiež neustále zdokonaľovanie našich služieb
  • Zvyšovanie dôvery zákazníka k nami poskytovaným službám
  • Vytváranie povedomia medzi pracovníkmi o význame kvality a tiež o tom, že každý je zodpovedný za kvalitu ním odvedenej práce.
 • Tieto ciele dosahujeme:
  • Otvoreným dialógom so Zákazníkom
  • Identifikáciou aktuálnych a predpokladaných požiadaviek zákazníkov
  • Analýzou nákladov a cien s cieľom ich optimalizácie a tiež prispôsobenie trhu
  • Zvýšením účinnosti marketingu
  • Neustálym zdokonaľovaním komunikácie medzi zákazníkom a našimi pracovníkmi
  • Funkčnou a kompletnou administratívnou obsluhou
  • Angažovaním všetkých pracovníkov k zdokonaľovaniu kvality poskytovaných služieb
  • Školením a zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov
  • Vykonávaním neustáleho monitoringu procesov, identifikáciou oblastí na zlepšenie a tiež neustálym zdokonaľovaním.
 • Zavedenie Politiky Kvality zvyšuje trhovú pozíciu našej firmy, zlepšuje jej profesionálny vzhľad a tvorí jej ďalší rozvoj.
  Politika je realizovaná v konkrétnej činnosti pomocou realizácie operačných cieľov a úloh pri plnej angažovanosti manažmentu a všetkých pracovníkov firmy.